Behoudens afwijkende bepalingen op de factuur, is de factuur van contrast law seminars bvba contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum in de valuta opgegeven in de factuur.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van één (1)% per maand verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50 EUR, onverminderd het recht van contrast law seminars bvba om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle kosten die contrast law seminars bvba dient te maken teneinde de klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, zijn voor rekening van de klant.

Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

Een inschrijving kan tot vijf (5) dagen voor het seminarie worden geannuleerd.

Overeenkomstig artikel 11, lid 1 van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij (“Wet Elektronische Handel”) is contrast law seminars in het kader van onderhavige algemene voorwaarden niet onderworpen aan de verplichtingen vervat in de artikelen 7 §1 8°, 8 §1, 9 en 10 van de Wet Elektronische Handel.

contrast law seminars bvba zal in het kader van het registratieproces voor contrast law seminars bvba persoonsgegevens verzamelen. De persoonsgegevens van de klant die verzameld worden tijdens het registratieproces zijn: [naam, adres, e-mailadres, functie/beroep en telefoonnummer, bedrijf en adres bedrijf, BTW nummer]. De klant geeft hierbij zijn ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden vermeld in deze bepaling.

De door de klant meegedeelde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (zoals gewijzigd). contrast law seminars bvba treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken voor de volgende doeleinden: facturatie, administratie en communicatie met betrekking tot het contrast law seminars bvba waarvoor werd ingeschreven en marketing voor andere contrast law seminars bvba of evenementen. De gegevens van de klant worden niet overgemaakt aan derden.

Elke klant heeft een inzage- en correctierecht inzake de op hem betrekking hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van contrast law seminars bvba. Dit inzage- en correctierecht kan worden uitgeoefend door middel van een brief (gericht aan de maatschappelijke zetel van contrast law seminars bvba) of een e-mail (gericht aan info@contrast-lawseminars.be). Elke klant kan zich bovendien op dezelfde manier verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. De klant heeft tevens het recht om de aanmelding van contrast law seminars bvba in het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen. contrast law seminars bvba neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de klant meegedeelde gegevens te waarborgen.

Het Belgisch recht is van toepassing. Enig geschil zal beslecht worden door de rechtbanken van Brussel.